Cookie beleid sv Zalk

De website van sv Zalk is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Gedragscode en VOG

1. Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Onder maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt verstaan: het uitoefenen van de bedrijfsactiviteiten op een even efficiënte als ethische wijze. De leden, begeleiders en vrijwilligers van sv Zalk dienen hun gedrag in uitoefening van hun functie/rol mede te laten bepalen door de gerechtvaardigde belangen van anderen die bij sv Zalk zijn betrokken. Dit houdt in dat leden, begeleiders en vrijwilligers van sv Zalk zich niet schuldig maken aan handelingen of gedragingen die onverenigbaar zijn met de regels die zijn opgenomen in deze code. Verder spreekt het voor zich dat de leden, begeleiders, en vrijwilligers van sv Zalk zich houden aan de geldende wet- en regelgeving.

2. Verantwoordelijkheid
Sv Zalk heeft verschillende rollen naar al haar leden, begeleiders, en vrijwilligers: o.a. die van initiator/aanjager. Dit houdt in dat sv Zalk haar verantwoordelijkheid neemt bij inhoudelijke en maatschappelijke relevante gewenste thema’s door deze te vertalen naar en/of te bepleiten bij zijn leden. Daarnaast neemt sv Zalk haar verantwoordelijkheid in het licht van maatschappelijke ontwikkelingen en zal waar nodig nieuwe initiatieven ontwikkelen.

3. Betrouwbaarheid
Sv Zalk vervult graag zijn rol als betrouwbare partner in het zoeken naar bedoelde oplossing: de dialoog gestuurde aanpak biedt de garantie dat de aanwezige kwaliteiten binnen sv Zalk maximaal worden aangewend, waarbij uitsluitend producten en diensten worden ontwikkeld en geïmplementeerd waar behoefte aan is. Sv Zalk wil worden gezien als een betrouwbare organisatie voor haar leden, die snel en goed geholpen worden en democratische invloed hebben op het aanbod van diensten en producten.

4. Transparant
Sv Zalk is een vereniging zonder winstoogmerk, waarbij de inzet van budgeten ten behoeve van activiteiten optimaal plaatsvindt. Sv Zalk streeft naar behoud van een aanvaardbaar niveau van het eigen vermogen. Sv Zalk voert een financieel transparante huishouding, gekoppeld aan een kwalitatief hoogwaardige verslaglegging. Van leden, begeleiders, en vrijwilligers van sv Zalk wordt verwacht dat zij bijdragen aan deze transparante financiële huishouding en derhalve geen fraude plegen.

5. Integriteit
De leden, begeleiders, en vrijwilligers van sv Zalk dienen hun eventuele functie op een integere wijze uit te oefenen. Indien er onderling een seksuele relatie ontstaat, wordt het lid, de begeleider, of vrijwilliger van sv Zalk geacht dit aan zijn eigen trainer/coach/begeleider of bestuurslid te melden.
Een ander belangrijk aspect van de integriteit van sporters, begeleiders of vrijwilligers betreft het geven dan wel ontvangen van relatiegeschenken. In het algemeen worden relatiegeschenken uitgewisseld om in het belang van de vereniging een goede verstandhouding te bevestigen. De schijn dient echter te worden vermeden dat het geven of ontvangen van een relatiegeschenk als een tegenprestatie kan worden gezien voor het onderhouden van een zakelijke relatie. Het geven van een relatiegeschenk mag nooit de bedoeling hebben de onafhankelijkheid of vrijheid van handelen van de ontvanger aan te tasten. Om die reden mogen geen giften in de vorm van een cheque of geld worden aangeboden of aangenomen. Voor het overige dient de waarde van een relatiegeschenk binnen redelijke grenzen te blijven. Geschenken met een (geschatte) tegenwaarde van meer dan € 150,- moeten in elk geval worden gemeld bij het bestuur. Indien een bestuurder zelf geschenken ontvangt, meldt hij deze bij het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester).
Aan uitnodigingen voor het deelnemen aan activiteiten waaraan het zakelijke karakter ontbreekt, mag slechts gevolg worden gegeven met voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur, ongeacht wie de uitnodiging heeft gedaan. Een bestuurslid dient toestemming te vragen aan het dagelijks bestuur.

6. Zorg voor goede omstandigheden en veiligheid
Sv Zalk streeft naar optimale arbeidsomstandigheden, waardoor de veiligheid en de gezondheid van de leden, begeleiders, en vrijwilligers zo veel als mogelijk wordt gewaarborgd en waardoor het welzijn van hen zo veel als mogelijk wordt bevorderd. Sv Zalk verlangt dat de leden, begeleiders, en vrijwilligers zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het milieu en het efficiënte gebruik van onze natuurlijke hulpbronnen. Leden, begeleiders, en vrijwilligers zullen de aan hen toegekende of ter beschikking gestelde materialen, uitrusting, apparatuur en andere activa zorgvuldig als “goed huisvader” beheren, er op een juiste wijze mee omgaan en gebruiken voor zakelijke doelen.

7. Heldere en open communicatie
Op alle niveaus wordt een ieder zo geïnformeerd dat iedereen zijn vastgestelde rol binnen sv Zalk optimaal kan vervullen. Communicatie met en tussen de leden, begeleiders, en vrijwilligers van sv Zalk en met externen zal op een eerlijke en open manier plaatsvinden. Het past binnen sv Zalk dat medewerkers elkaar ook op gedragingen aanspreken.

8. Samenwerken
Het is belangrijk dat leden, begeleiders, en vrijwilligers, zowel intern als extern, goed met elkaar samenwerken.
 
9. Professionaliteit
De dienstverlening van sv Zalk kenmerkt zich door een hoge kwaliteit. Van de begeleiders, en vrijwilligers van sv Zalk wordt een professionele houding verwacht ten opzichte van degenen met wie zij in contact komen bij de uitoefening van hun functie, zowel intern als extern.

10. Respect
Sv Zalk streeft naar een werkomgeving waarin mensen elkaar met vertrouwen en respect bejegenen en waarin iedereen zich verantwoordelijk voelt voor de resultaten en de reputatie van sv Zalk. De leden, begeleiders, en vrijwilligers van sv Zalk behandelen mensen eerlijk en gelijk, ongeacht geslacht, ras, land van herkomst, atletisch vermogen, kleur, seksuele geaardheid, geloof, politieke mening, sociaaleconomische status en elke andere conditie. Ongewenste omgangsvormen, zoals seksuele intimidatie, agressie en geweld, discriminatie en pesten worden niet getolereerd.

Extra gedragscode voor leidinggevenden en technisch personeel
Ongewenste omgangsvormen komen het meest voor in relaties waarbij sprake is van een machtsverschil. Dat machtsverschil kan te maken hebben met leeftijd, positie of getal. Vandaar dat er een extra gedragscode is opgesteld voor alle leidinggevenden binnen sv Zalk Het technisch personeel heeft een bijzondere positie binnen sv Zalk. Zij zijn in dienst van sv Zalk en werken met (jeugdige) talenten. Door deze bijzondere positie voegt sv Zalk aan het technisch personeel (hieronder als begeleider aangemerkt) de gedragsregels toe die door NOC*NSF zijn vastgesteld ter preventie van seksuele intimidatie.

Voor trainers/coaches/begeleiders/opleider:
11. De trainer/coach/begeleider/opleider is mede verantwoordelijk voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de medewerkers/sporters/cursusdeelnemers. Daarbij moet de trainer/coach/begeleider/docenten zelf de persoonlijke grenzen van de leden, deelnemers en vrijwilligers respecteren en de grenzen van professioneel gedrag niet overschrijden. Ook moet een trainer/coach/begeleider/docent de leden, deelnemers en vrijwilligers ondersteunen in het zelf stellen van grenzen naar anderen toe.
12. Als trainer/coach/begeleider/opleider ben je je bewust dat er een machtsverhouding is tussen jou en andere leden, deelnemers en vrijwilligers van sv Zalk.
13. Als trainer/coach/begeleider/opleider ben je je bewust dat je een voorbeeldgedrag hebt.
14. Als trainer/coach/begeleider/docent bevorder je open communicatie en sta je open voor meningen van anderen en toon je bereidheid om te leren en te ontwikkelen.
15. Als trainer/coach/begeleider/opleider moedig je aan en bevorder je dat leden, deelnemers en vrijwilligers hun onafhankelijkheid en de verantwoording op zich nemen voor hun eigen gedrag, prestaties, beslissingen en handelingen.
16. Als trainer/coach/begeleider/opleider stel je samen met de leden en vrijwilligers vast welke informatie vertrouwelijk is en respecteer je dat.
17. Als trainer/coach/begeleider/opleider ontmoedig je op actieve wijze het gebruik van prestatie verbeterende drugs en welk verboden middel dan ook, als ook van overmatig gebruik van alcohol en tabak.
18. Als trainer/coach/begeleider/opleider vermijd je iedere vorm van (seksuele) intimiteit die de trainer/coach/begeleider/docent als gevolg van macht (en invloed) zou kunnen hebben.
19. Als trainer/coach/begeleider/opleider kom je op voor de minder mondige leden, deelnemers en vrijwilligers en laat blijken dat ongewenst gedrag binnen sv Zalk niet getolereerd wordt.
20. Het is als trainer/coach/begeleider/opleider niet wenselijk een seksuele relatie aan te gaan met leden, deelnemers en vrijwilligers van sv Zalk. Indien dit toch gebeurt, wordt verwacht dat de trainer/coach/begeleider/opleider dit tijdig meldt bij het dagelijks bestuur van sv Zalk.
21. De begeleider/opleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter/deelnemer zich veilig voelt (om te bewegen).
22. De begeleider/opleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
23. De begeleider/opleider onthoudt zich van elke vorm van seksueel (machts)misbruik of seksuele intimidatie ten opzichte van de sporter/deelnemer.
24. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider/opleider en de jeugdige sporter uit het opleidingstraject zijn onder geen beding geoorloofd en worden voor sporters tot 16 jaar beschouwd als seksueel misbruik.
25. De begeleider/opleider mag de sporter/deelnemer niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter/deelnemer en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
26. De begeleider/opleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
27. De begeleider/opleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter/deelnemer en de ruimten waarin de sporter/deelnemer zich bevindt, zoals de kleedkamer en/of slaapgelegenheid. Daarbij zal een begeleider/docent nooit een slaapgelegenheid delen met een sporter/deelnemer.
28. De begeleider/opleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie.
29. De begeleider/opleider zal de sporter/deelnemer geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen.
30. De begeleider/opleider zal er actief op toezien dat deze regels door iedereen die betrokken is bij de sporter/deelnemer worden nageleefd.
31. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider/opleider in de geest hiervan te handelen.
32. Als trainer/coach/begeleider/opleider van jeugd elftallen/teams overleg je aan het bestuur van sv Zalk een verklaring van goed gedrag (VOG) het proces om aan een VOG te komen zie onderstaande link.
33. Sv Zalk beschikt over een vertrouwenspersoon.

In de bijlage vind u de algemene regels mbt lidmaatschap sv Zalk:
Algemene regels lidmaatschap sv Zalk.pdf

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!